Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü

Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI
3.1-Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK, FEDEK, SABAK, EPDAD vb. gibi) Değerlendirme Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler. Bilimsel araştırmalar yapabilecek kabiliyette ve Coğrafya ile ilgili alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayacak, alanında bilgili ve girişimci mezunlar yetiştirmek, coğrafya alanından günümüz gelişmelerini dikkate alarak öğrencilerin ilgisini çekecek bir düzeyde müfredat sunmak, yüksek kalitede laboratuvar/arazi bilgisi ve eğitim imkânları ile günümüz coğrafya konularını kapsayan yüksek lisans ve doktora programları sunmaktır. Programımız bu çerçevede;
BİLGİ
Kuramsal-Olgusal: TYYC-1 - Coğrafya biliminin tarihi ve temel alt bilim alanları konusunda bilgi sahibi olur . Fiziki ve beşeri coğrafyanın temel kavramsal bilgilerini tanımlar.
BECERİLER
Bilişsel-Uygulamalı: TYYC-2 - Coğrafyanın yöntemlerinden birkaçını kullanma ve uygulama yetkinliği gösterir. Harita, şekil ve mekansal veri kümelerinden coğrafi çıkarımlar yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği:
TYYC-3 - Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir.
Öğrenme Yetkinliği:
TYYC-4 - Araştırma projelerindeki coğrafi modelleri, verileri ve yöntemleri sentezler. Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik:
TYYC-5 - Mantıksal yaklaşım çerçevesinde, etkili argümanları kullanarak sözlü ve yazılı ifade yetkinliği gösterir. Coğrafya alanındaki spesifik bilgileri çok disiplinli çalışmalarda kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik:

TYYC-6 - Coğrafya alanındaki bilimsel çalışmaları inceler ve değerlendirir. Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, mesleki ve bilimsel bakımdan kendisini sürekli geliştirir.

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6201